தோழி

தோழி வந்தனள் என்னுடை வாழ்விலே
ஆழி போலவே இன்பமும் பொங்கியே
தாழி ஒத்ததென் நெஞ்சமும் தானுடைந்(து)
வாழி என்றவள் வாழ்வினை வாழ்த்துமே !

-விவேக்பாரதி
15.07.2014

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி