பெண்ணே நீ

பெண்ணே நீ புத்தகம்
பூத்தது எந்தன் புத் அகம்

கண்ணே நீ சில்லறை
விழுந்ததால் மனது சில் அறை

உண்மையில் நீ மின்சாரம்
உன் மின்னல் இடையில் நான் ஆரம்

தண்ணீரில் நீ தாமரை
நானோ உன்னால் தா மரை

மண்ணில் ஓடும் அந்த மான்
எனை சிறை எடுக்கும் அந்தமான் !

-விவேக்பாரதி
24.04.2014

Comments

Popular Posts