போகி நெருப்பே பொசுக்கு

வந்தனம் போகியே ! மார்கழி மாதமும்
சிந்தை இனிக்க உறங்கிடச் - சுந்தரமாய்ப்

பூத்திருக்கும் நெல்மணியின் பூப்பறிக்கும் நல்லுழவர்
காத்திருத்து தன்னில்லைச் சுத்தமெனும் - சூத்திரத்தில்

தூய்மைப் படுத்திடவே மண்ணில் பிறந்தவளே !
வாய்ச்சிரிக்கும் பேரிளம் பெண்ணவளே ! - தாய்போல்நீ !

தைத்திங்கள் என்னும் ஒருபிறப்பை ஈன்றெடுப்பாய்
கைத்திறமாய் ஒற்றை நெருப்பினையும் - வைத்துள்ளாய் !

அந்த நெருப்பினை!யான் கொஞ்சம் கடன்கேட்டேன்
சிந்து அதையென் கரத்தினிலே - இந்தஜகம்

நன்மை அடைந்திடவே வெந்தழல் கேட்கின்றேன்
என்முன் தருவாய் அதுதனையும் - இன்றுலகில்

நூதன மென்ற பெயர்சொல்லி நம்தமிழும்
சேதம் அடைந்திடச் செய்யுகின்ற - பாதகர்கள்

ஆங்கிலம் தன்னைத் தமிழுடன் சேர்த்தேதான்
தீங்கினைச் செய்து கிடக்கின்றார் - ஒங்கி!அன்று

அச்சங்கள் ஏதுமின்றி என்முன்னோர் ஆக்கிவைத்த
பச்சிளம் ஓலைகளை நீயெரித்தாய் - அச்சுவெல்லம்

என்றே இனித்திடும் சங்கக் கவிதைகளைத்
தின்றுகொடுந் தீயெனப் பேர்கொண்டாய் - இன்றுயான்

அப்பேர் அகற்றிவிட நன்னெறி சொல்கிறேன் !
தப்பாக ஆங்கிலம் சேர்கவியை - ஒப்பற்ற

யோகியர் உள்ளத்தே தோன்றும் கனலொத்த
போகி நெருப்பே பொசுக்கு !

(கவிஞர் வைரமுத்துவின் புதுக்கவிதை ஒன்று வெண்பாவின் ஈற்றடியும் ஆகவே அதை எடுத்து எழுதியது)

-விவேக்பாரதி
15.01.2015

Comments

Popular Posts