சூரியனைக் காட்டி இழுப்போம்

மஞ்சள் நிற சூரியனே
உனைப் பிடிக்க
ஆளில்லா காரணத்தால்,
வஞ்சம் கொண்ட மனத்தோடு
வானத்தில் ஆடாதே !
யாம்நினைத்தால்
மஞ்சுலவு வானத்தில்
கவிதை வலையினை வீசி எறிந்து
துஞ்சும் உன்னைப்
பிடித்து
இழுத்து
இங்கே கொண்டுவந்து !
பின்
நெஞ்சுயர்த்தி நின்று சொல்வோம்
நாங்களெலாம் தமிழர் என்று !

-விவேக்பாரதி
22.04.2014

Comments

Popular Posts