நட்பு


நட்பெனும் சொல்லைப் பிரித்துப் படித்துப் பார்த்தேன்...
- நன்மையானது
ட் - வல்லினம் போல வலிமையானது
பு - புனிதமானது !

#பூர்வாங்கம்

-விவேக்பாரதி
18.04.2013

Comments

Popular Posts