ஒரு பிடி பழமொன்றியூ

இளமையில் கள் !
சிச்சீ ! இது நாட்டு நடப்பு !
இளமையில் கல் !

'ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை'
எதைத் தேட ?
வயலையா? உழவனையா?

'கூழுக்கும் ஆசை
மீசைக்கும் ஆசை'
இன்றைய அரசியல் பதவி !

திரைகடல் ஓடியும்
திரவியம்........மன்னிக்க
திரவத்தைத் தேடு !

'வெறும் பேச்சு பேசேல்'
இன்றைய
வாட்சப் ஸ்டேட்டஸ் !!

-விவேக்பாரதி
15.11.2015

Comments

Popular Posts