நீட்டி அளக்க

காட்டு வெளியிடை நாமிருவர் சேர்ந்துகொண்டு
பாட்டுப் படித்திருந்த போதினிலே - காட்டிடுவாய்
மீட்டியதோர் புன்னகையை அஃதுவே காதலுக்கு
நீட்டி அளப்பதற்கோர் கோல்

-விவேக்பாரதி
20.07.2014

Comments

Popular Posts