ஆசிரியை

உலகில்
ஒன்றான பரம்பொருள் தான்
இரண்டாம் அன்னை
மாதா,பிதா,குருவென்று
மூன்றாம் நிலை பிடித்த
நான்காம் தமிழ் ! 
ஐந்தாம் வேதமவள் !
ஆறாம் கண்டம் அவள் !
ஏழாம் அறிவு கொண்டாள் !
எட்டாம் பெருங்கடல் தான் !
ஒன்பதாம் திசை வகுத்துப்,
பத்தாம் கிரகம் தேடும்
பாதிரி முகமுடையாள்
பேதம் இல்லா அகமுடையாள் !!

-விவேக்பாரதி
16.10.2013

Comments

Popular Posts