பெண்மை

இறகை ஒத்த மனது - நன்றாய்
   இனிக்கும் பேச்சும் உமது
உறவை வளர்க்கும் உள்ளம் - என்றும்
   உண்மை உணர்வில் வெள்ளம் !

நேசம் விளைக்கும் அன்பு - எதிலும்
   நேர்த்தி காணும் பண்பு
பாசம் ஒன்றே மூச்சு - யார்க்கும்
   பணிவே உறைவாள் வீச்சு !

சேலை மூடுஞ் சோலை - ஆணைச்
   சேரும் அழகு மாலை
வேலை புரியும் நங்கை - உள்ள
   வேட்கை கொண்ட மங்கை !

தாயாய் வந்து தாங்கும் - அழகுத்
   தாரம் மார்பில் தூங்கும்
சேயாய் பாசம் பொழியும் - இங்கே
   பெண்ணால் தீமை அழியும் !

செறிவாய்ச் சமையல் செய்வாள் - கருணை
   சேயிடம் மழையாய்ப் பெய்வாள் !
அறிவை வளர்க்கும் தெய்வம் - பெண்மை
   அருளால் நலமாய் உய்வோம் !

நன்மை எண்ணும் நெஞ்சம் - பல
   நேரம் நம்மைக் கொஞ்சும்
மென்மை பெண்ணின் உண்மை ! - சொன்ன
   மேன்மை யாவும் பெண்மை !

-விவேக்பாரதி
08.03.2015

Comments

Popular Posts