ஆசை

ஆசை என்னும்
அகிலத் தரக்கன்
யாரையும் இங்கே
விடுவதில்லை !

எல்லா ரிடமும்
தென்பட்டாலும்
கண்ணுக்குப் புலப்
படுவதில்லை !

கருப்போ இல்லை
வெளுப்போ இல்லை
ஒல்லியோ அல்லது
பருமனில்லை !

உலகில் அதுவும்
கடவுள் போல
உள்ளது ஆனால்
உருவமில்லை !

குழந்தை மனதில்
குடிகொண்டாலோ
கேட்டவை காண
அழுதுவிடும் !

கவிஞனுக்குள்ளே
கரைபுரண்டாலோ
கெட்டவை அழிக்க
எழுதிவிடும் !

ஞானியருக்கோ
நண்பன் ஆனால்
தன்னைத் தானே
கொன்றுவிடும் !

பெண்களின் நெஞ்சின்
பெட்டகதுள்ளே
பெரிதாய் வளர்ந்து
நின்றுவிடும் !

மாணவர் நெஞ்சில்
மகிழ்ந்தே ஆடி
மதிப்பெண் அதிகம்
பெற்றுவிடும் !

பிழையின் வழியில்
அவர்சென் றாலோ
மானம் தனையும்
விற்றுவிடும் !

புத்தன்,காந்தி
யேசுபிரானும்
வெறுத்து ஒதுக்கிய
இருளிதுதான் !

கவிதையை முடித்தேன்!
எந்தன் ஆசை
சொல்ல நினைக்கும்
பொருளிதுதான் !

-விவேக்பாரதி
12.08.2014

Comments

Popular Posts