காமராசு நான்மணி மாலை

வெண்பா

பெருந்தலைவன் காமராசு ஊற்றெடுத்த நல்லூர்
விருதுநக ரென்ப தறிவீர் - கருநிறத்துக்
காந்திய வாதிபுகழ் தான்பாட வந்தேன்நான்
மாந்தனிவன் மானிடக் கோ !

அகவல்

கோட்டை யிலேறினும் தன்கால் கீழென்று
நாட்டம் மிகுச்சொல் சொல்லிடும் மாமனிதன்
அரசிய லில்புகுந்து நாட்டுக் கேபல
அறச்செயல் செய்திடும் அரசின் ராசா
தனக்கென ஏதும் நாடா
மனங்கொண் டோந்தான் நமது மன்னனே !

கலி விருத்தம்

மன்ன வன்இவன் ஆட்சியின் கீழ்புவி
இன்ன லைமறந் தின்பமாய் வாழ்ந்ததே
துன்பந் தீண்டிடா வாழுதற்க்(கு) கல்வியின்
பொன்னி னையடந் தாடிம கிழ்ந்ததே !

அறுசீர் விருத்தம்

மகிழ்ந்ததேநம் நாடு இந்த
   மாமனிதன் வருகை யாலே
முகிழ்ந்ததோர் பூவாய் மக்கள்
   முழுமைமி(கு) கல்வி பெற்று
திகழ்ந்தனரே வானத் தேவர்
   போலேதான் ! இவனை யாரும்
அகமிதிலே படிப்பில் லோனென்
   றியம்பிடலும் சாத்திய மோசொல்!

-விவேக்பாரதி
15.07.2014

Comments

Popular Posts