நல்லதோர் காதல்

காத லாந்தவம் காசினி மேல்புதுக்
   கன்னி மார்களும் ஆக்கிடும் யாகமாம்
சாத லென்னுமோர் எல்லையைத் தாண்டியும்
   சாத னைபல செய்திட ஏற்றதாய்
மோதல் தாண்டியும் மோட்சமுந் தேடியும்
   மோன மாம்நிலை யஃதிலி னித்திட
நாத மோங்கிட நானிலம் போற்றிட
   நாமும் செய்குவம் நல்லதோர் காதலே !

-விவேக்பாரதி
29.12.2015

Comments