நட்புப்"பா"

கருவில் சுமந்து பாலூட்டும் அன்னை
உருவில் தாமொத்த உடன்பிறப்பு - தருவன யாவும்
நன்மையெனத் தரும் தந்தை இவர்களின்
தன்மையைச் சேர்த்தது நட்பு !

-விவேக்பாரதி
05.10.2013

(வெண்பா எழுத முயன்று வடிவத்தைப் பழக எழுதியது)

Comments

Popular Posts