சக்தி பதமே சரண்

முக்தி பெறவே முனைந்தால் சிவன்பாகச்
சக்தி பெயரைச் செபித்திடுவாய் - பக்தனே !
சக்தி பதமே சரண் !

மண்ணில் உயர்த்து மகிழ்வெய்த சக்தியினைக்
கண்டு தொழுது களிப்புறுவாய் - எண்ணம்வை
சக்தி பதமே சரண் !

தாயே தமிழருள்வாள் ! தாங்கிப் பிழையென்னும்
காயைத் தவிர்த்து கவியருள்வாள் - நீயேசொல்
சக்தி பதமே சரண் !

-விவேக்பாரதி
08.09.2015

Comments

Popular Posts