மூன்றுதமிழ்

தங்கத்தின் தாமரைமேல் வீற்றிருக்கும் நாமகளே
மங்காத நல்லொளி கொண்டாளே - எங்களுக்குத்
திங்கள் ஒளிபொன்று மின்னுகின்ற பேரமுதாம்
சங்கத் தமிழ்மூன்றுந் தா!

-விவேக்பாரதி
09.05.2014

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

கவிதை ஆண்டாள் - 1