வெற்றிக்காதல்

அற்றைத் திங்கள் முழுமதி நாளில்
ஒற்றைத் பூ ஏந்திய செடிபோல் பெண்மகள்
நெற்றிப் பிறைக்குள் திலகம் அணிந்து  ! ஆசை
சுற்றும் விழியுடன் தெருவில் நின்றாள் !
கற்றுக் கனிந்த வானவர் தாமும் ! பொன்
விற்றுத் திரிந்த வாணிகர் தாமும் ! நாட்டுப்
பற்றும் மிகுந்த காளையர் தாமும் அவளை
ஊற்றுப் பேருக்கு போல் இமைக்காது பார்த்தனர் !

சற்று நேரமும் இடைவேளை இன்றி அவளைப்
பற்றிச் சென்றது இளம்புயல் காற்று
ஆற்றுக்குள் பாயும் மீன்கொத்திப் பறவைபோல்
காற்றைக் கிழித்திடும் பார்த்தனின் அம்புபோல்
சீற்றம் உடைய ஆழ்கடல் ஆழிபோல்
தோற்றம் பெற்றவன் அவனே அவளுக்கு
ஏற்றம் மிகுந்த காதலன் அவனே -தென்னங்
கீற்றுபோல் குறுகிய இடையும் மறையோர்
கூற்றுபோல் செப்பிடும் மொழியும் பசுமையின்
நாற்றுபோல் அழகிய நடையும் படைத்தவளே
தூற்றம் பெறாத அன்புசேர் காதலியே !

மாற்றம் பெரும் இவ்வுலகத் தரணியிலே
தொற்றிரத காதல் அவர்களது என்றும்
மாற்றம் பெறாத மனமும் அவர்களது
வற்றிராத காவிரிபோல் இருந்த அக்காதல்
வெற்றிடம் கண்டதால் விரிவடைந்து போனதுவாம்
வெற்றிடம் கண்டு வற்றிப் போனதற்கு
வேற்று நாடனாம் ஒற்றனே காரணமாம்

தேற்று ஆற்றைப் போல் இருந்த அக்காதலினை
சேற்றுக் குழம்பலேன மன்னரிடம் செய்திசொன்னான்
குற்றம் பலவற்றை அடுக்கடுக்காய் மேலடுக்கி
கற்றவன் முன்னே கூறினான் அவனும் !
கொற்றவன் யோசித்து விடையும் சொன்னான்
முற்றத்தில் வளந்திடும் துளசி செடிபோல்
ஏற்றம் மிகுந்தது அவர்களின் காதல்
மற்றவன் பழிகள் இயம்புதல் வேண்டாம்
பற்றுக உமது வேலையை செல்லுக வெளியே என்றான்

ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் இவர்களின் காதல்
கற்பக பதத்தான் பொற்கழல் ஆணை என்றான்
அற்புத வாக்கு உரைத்தீர் வேந்தே என்று
ஒற்றனும் அவை விலகினான் உடனே
கொற்றவன் பதத்தை இருவரும் வணங்கி
வெற்றியுடனே வீடு திரும்பினரே

உற்று நோக்குக உலகத்தீரே !
பற்றுக காதலை மனபலம் வளரும்
சுற்றும் பூமியும் நின்றே ஓடும்
வற்றாது மக்களே அன்பும் பண்பும் !

-விவேக்பாரதி
11.11.2013

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்