வாலி

வல்லவன் வாலி !
தென்னவன் வாலி !
புல்லிடை தூங்கும்
பனித்துளி ஒத்த
நல்லவன் இவனே
பாட்டினால்,
மக்கள் துயரம் துடைத்தவன் !
அவனே தமிழ்ப் புலவன்!

மண்ணுலகத்தில் பிடித்த
புகழ் போதாதென்று,
விண்ணுலகத்தில்
ஆட்சி புரியும்
திண்ணமுடையான் !
இந்திரன் தமக்கே
பாட்டெழுத வேண்டுமென்று
சந்திராயன் போல்
புறப்பட்டு விட்டான் வாலி !!

-விவேக்பாரதி
19.06.2013

(கவிஞர் வாலியின் இறப்பில் எழுதியது)

Comments

Popular Posts