ஆசிரியர் தினம்

வானுக்குள் வாழ்ந்தது அலுத்துப் போய் - ஆயிரம்
கோயிலில் வாழ்ந்தது புளித்துப் போய் - துரும்புத்
தூணுக்குள் வாழ்த்து சலித்துப் போய் - ஆசிரியர்
உருவத்தில் வந்தானோ இறைவன் இன்று ?

நான்
கல்வியில் ஒருபங்கு எண்ணம் வைத்து - கவிதை
சொல்வதில் பெரும்பங்கு ஆர்வம் கொண்டான் - நான்
சொல்வது எல்லாம் எனை வளர்த்த - உலகில்
நல்லவர் வாழ்கவெனும் அரும்பட்டு ஒன்று !

எப்போதும் போலெனக்கு பரிசு எல்லாம் - நீங்கள்
தப்பாமல் தருகின்ற கைதட்டல் தான் - ஆனால்
இப்போது அதுமட்டும் போதாது பாரீர் - உணர்ந்த
*மெய்தட்டல் தேடியே பாடி வந்தேன் !

பதிலுதவி வேண்டிடா
ஆசிரியர்கள் இங்கே
மழையைத் தருகின்ற
மேகம் !

விவேகம் பொருந்திய
அவர்களால் நமக்குக்
கிடைக்கும் *வியின்
வேகம் !

இன்டர்நெட் கடலில்
தகவல் மீன்களை
பிடிக்கும் அவர்கள்
மீனவர்கள் !

மாணவர் நமக்கு
வாழ்வின் ஓட்டம்
போதிக்கின்ற
மானவர்கள்!

நாற்றிசைச் சேதி
நன்மையின் மீதி
சொல்லித் தருகின்ற
*வானவர்கள் !

விண்மீன் நாமும்
நீந்தத் தாங்கும்
பரந்து விரிந்த
வானவர்கள் !

செந்தமிழ் பட்டு
கணிதத்தின் கூட்டு
நமக்குச் சொல்லும்
புலவர்கள் தான் !

நம்மன வயலில்
நல்லதின் விதையை
தூவி வளர்கின்ற
உழவர்கள் தான் !

கல்வியின் மேன்மை
நல்லவர் கேண்மை
வளரச் செதுக்கும்
சிற்பிகள் தான் !

சிரித்திட வேண்டாம்
அறிவின் இனிப்பை
நமக்குத் தருகின்ற
பர்பிகள் தான் !

பாட்டாய்ப் பாடம்
கற்றுத் தருகின்ற
ஆசிரியர்கள்
ஐ போன்கள் !

ஒன்றா இரண்டா
எத்தனை யுண்டு
அவர்களுக்குள்ளே
ஐ ட்யூன்கள் !

கணினி மனதை
அறிவால் நித்தம்
ப்ரோக்ராம் செய்யும்
பொறியாளர் !

தப்புகள் வந்தால்
அடித்துத் திருத்திக்
கட் எடிட் செய்யும்
சரியாளர் !

கல்வியின் ஈர்ப்பை
மாணவர் மேலே
கண்டு பிடிக்கும்
ந்யூட்டன்கள் !

அவர்கள் தானே
வாழ்வெனும் வீட்டில்
கண்கவர் மலர்களின்
தோட்டங்கள் !

ஆசிரியர்கள் ,

அறிவுக் குட்டையின் தேக்கம்
அன்பின் மறுஉரு வாக்கம்
கல்விக் கடல்நீந்தும் பக்கம்
அவர்கள் தருவதுஎல்லாம் ஊக்கம்
உலகில் உதிராப் பூக்கள்
நற்பண்பே அவர்சொலும் பாக்கள்
நாமவரை மொய்க்கும் ஈக்கள்
நன்னெறியே அவர்மனுத் தாக்கல் !

ஆசிரியர்களை நேசியுங்கள்
அவர் *மேதா விலாசத்தை வாசியுங்கள்
அவரால் கல்வியை சுவாசியுங்கள்
அவர் அறிவின் வள்ளல் ! யாசியுங்கள்
அவர் பதமலர் பணிந்து பூசியுங்கள் !

பிறகென்ன என்னக்கு கைதட்டுவது
பற்றி கொஞ்சம் யோசியுங்கள் !

-விவேக்பாரதி
05.09.2014

Comments

Popular Posts