போய் விடாதே !

யாருன்னை எறிந்தார் வானில்  
   யாமத்து வெண்ணி லாவே
பாருக்குள் இங்கே உன்னைப்
   பாடாத ஆளே இல்லை
தேருக்குள் உன்னை வைத்து
   தேவதைபோல் கூட்டிச் செல்வேன்
கோருகின்றேன் விடியல் வந்தால்
   எனைவிட்டுப் போய்வி டாதே !

-விவேக்பாரதி
13.05.2014

Comments

Popular Posts