கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

னவு மெய்ப்பட வேண்டுமெனில் -நல்ல
காட்சிகள் காண வேண்டுமடா !
கிளர்ச்சி செய்தல் வேண்டுமடா ! - தெருவில்
கீழ் மேல் என்ற பேதத்தினைப் - பொதுமைக்
குணத்துடன் கண்டே என்றென்றும்
கூண்டோடு அழித்தல் வேண்டுமடா - உலகம் 
கெட்டவன் என்றுன்னை வெறுத்தாலும்
கேடில்லா உலகம் நீ காணக், 
"கையேந்தும் மனிதனும் உன் தோழன் - நாட்டின்
கொற்றவனும் அவனுகுக் கீழே தான்" என்ற
கோட்டுப் போட்ட புலவனது
கௌரவ மொழிகள் கேட்டுவிடு!!!

-விவேக்பாரதி
24.11.2013

Comments

Popular Posts