வெட்கம்

திரையிட்டு முகக்கனியை
மறைக்கின்ற பெண்களின்
அழகான இன்னொரு மொழி
வெட்கமென்றால் !
நிலத்தாயே
திரையாகக் காலையிலே
பனிகொண்டு உன்னழகை
மறைகின்றாய் !
அதுகூட
வெட்கமோ ??


-விவேக்பாரதி
17.02.2014

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

கவிதை ஆண்டாள் - 1