மாறி மாறி

எதுகை மோனை
எல்லாம் சேர்த்து

சீர்தளை அசையும்
ஒன்றாய் கோர்த்து

பேனா முனையில்
இன்ப ரசம் வழிய

காகித மெத்தையில்
காதல் சுவை தெரிய

பெண்ணொரு வரியும்
ஆணொரு வரியும்

பினைந்துப் பின்னி
முடித்த தமிழ் பா தான்

முத்துச் சிரிப்பாடும்
முத்தக் குழந்தை !

விவேக்பாரதி
24.04.2014

Comments

Popular Posts