வெற்றிவடி வேலன்

வெற்றிவடி வேலனடி அம்மே - வரும்
வேதனைகள் தீர்த்திடுவான் அம்மே - அவன்
   வெல்ல மொழிகளில்
   மெல்ல விழமனம்
வேண்டும்! படி தாண்டும் !

கொற்றவனின் கோலவெழில் காட்சி - உடன்
கொஞ்சிவரும் வண்ணமயில் ஆட்சி - சுடர்
   கொன்றை அணிந்தவனின்
   கன்றை வணங்கவிதிக்
கோரம்! அது தீரும்!!

-விவேக்பாரதி
04.05.2016

Comments

Popular Posts