ஈசர்க்கு ஒருத்தி

ஈசர்க்கொ ருத்திஎம் அன்னையே - உன்றன்
இன்முகம் காட்டிடு முன்னையே - வந்து
இன்பத்தில் ஆழ்த்துவை என்னையே - பின்பு
   நித்தம்கவிச் சத்தம்வரும்
   பித்தென்மனம் முத்தம்பெரும்
இந்தப்பி றப்பினில் உன்னையே - எண்ணி
ஈட்டுகி றேன்கவி தன்னையே!

பேசற்கி னித்திடும் ஒண்மையே - உன்றன்
பேரருள் வேண்டுவம் உண்மையே - என்னைப்
பேணிடும் தாயுன்றன் பெண்மையே - நின்றன்
   மொட்டுப்பதம் தொட்டுத்தொழ
   பட்டுத்துகில் கட்டித்தொழ
பேரவா கொள்ளுவன் உண்மையே - எனைப்
பேணுக பேணுக அன்னையே!! (1)

-விவேக்பாரதி
16.05.2016

Comments

Popular Posts