தேகம் காக்க

வாயுரை யூட்ட வளமாக நாம்வாழத்
தாயுளத் தாவும் தரும்நனிப் பால்போல்
உளம்கொளும் மாணவரே ! ஊருக்கு ளுங்கள்
அளப்பறிய வீரம் அதுகாட்ட வாகனத்தில்
வேகமாய்ச் செல்லல் விடுமின்
தேகம் காக்கத் தேவைமித வேகமே!

-விவேக்பாரதி
29.04.2016

Comments

Popular Posts