வார்குழல்


வார்குழல் - மட்டு வார்குழல்
    வணங்கும் மனமெங்கும் ஆர்கழல் !

சீரிவள் - மழைக் காரிவள்
     சீறிடும் வீரத்தின் பேரிவள் !

நேசத் தோடொரு பாசத்தின் பாவம்
       நெஞ்சிடைக் காட்டிடும் நேர்த்தியினாள் !
   நேரில் தாக்கிடும் தீமையின் கோர
       நெறிதனை மாய்த்திடும் சேர்க்கையினாள் !
வீசும் காற்றினில் விரிந்திடும் பூவாய்
       விந்தையின் தோற்றம் காட்டிடுவாள்
   வித்யை நல்கிடும் விசித்திர மாவாள்
       வீணையென் றேயெனை மீட்டிடுவாள் !

காலைச் சுடரெனக் கண்களில் நிற்பாள் !
       கவிதையில் கனலாய்ப் பூத்திருப்பாள்
   கன்னி உருவினில் காட்சிக்கு வருவாள்
       காட்டினில் ஒளியாய்த் துணைபுரிவாள் !
ஜ்வாலை உருவெனத் திரியினில் வளர்வாள் !
       சாற்றிடும் மறையில் விளங்கிடுவாள் !
   சாகும் உடலுயிர் மனத்தினைத் தாளில்
       சார்த்திட நம்மைக் காத்தருள்வாள் !

-விவேக்பாரதி
22.05.2017

Comments

Popular Posts