காலை பிறக்கிறது

காலை பிறக்கிறது ! - அட
நானும் தான்

அலையில் லாதோர் அழகிய நதியென்
    அகத்தில் பாய்கிறது ! - மனம்
    அழிந்து மாய்கிறது ! - பெரு
மலைபோ லெழுந்த சூரியக் கிரணம்
    மண்ணை ஒளிர்ப்பதுபோல் - என்
    மதியை ஒளிர்க்கிறது !

நிலையில் லாமல் ஓடிடும் காலம்
    நீதி யுரைக்கிறது ! - உயிர்
    நீளம் கரைக்கிறது ! - உயர்
கலையா மிந்தக் கவிதைகள் பட்டுக்
    கண்கள் திறக்கிறது ! - அதிலே
    கவலை பறக்கிறது !

எவனோ ஒருவன் தீட்டிடும் கணக்கில்
    எல்லாம் நடக்கிறது ! - உடல்
    ஏங்கிக் கடக்கிறது ! - அது
அவனோ ? அவளோ ? அறிவின் இயலோ ?
    ஆழ்மதி கேட்கிறது ! - மெய்யை
    ஆட்கொளப் பார்க்கிறது !
திவலை போலே வயதும் கசியத்
    தினமும் உதிக்கிறது ! - உடல்
    திமிரிக் குதிக்கிறது ! - ஒரு
கவணின் கல்லாம் கவிதைகள் பட்டுக்
    கண்கள் திறக்கிறது - அதிலே
    கவலை பறக்கிறது !

நான்யார் நீயார் நடுவே இவர்யார்
    ஞானம் கேட்கிறது - சில
    நாளில் தோற்கிறது ! - சுடர்
வான்கொள் ஒளியை மண்ணின் துகள்கள்
    வாழ்த்திப் பூக்கிறது ! - அதன்
    வாழ்த்தைக் கேட்கிறது !
மான்போல் மீன்போல் மருளும் சிந்தனை
    மாற்றி அடிக்கிறது - உரு
    மாறித் துடிக்கிறது - சுவைத்
தேன்போல் கவிதைத் திரள்கள் பட்டுத்
    தேகம் பறக்கிறது - அதிலென்
    காலை பிறக்கிறது !

-விவேக்பாரதி
30.03.2017

Popular Posts