புறம்


அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண் ணிலவில்
எந்தையு முடையே மெந்துணைச் சுவராய் !
இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண் ணிலவில்
கெட்ட மதுவால் கேடுகள் சூழ
அவரும் மாண்டா ரந்தோ
சுவரும் போச்சே சுகம்பறி போச்சே !

துறை : கையறுநிலை
திணை : பொதுவியல்

-விவேக்பாரதி
22.08.2016

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி