கார்த்திகைச் செல்வன்
வேலுண்டு அச்ச மில்லை - கந்த
    வேளுண்டு தோளுண்டு நடுக்க மில்லை
காலுண்டு கவலை யில்லை - வேலக்
    காரனின் பேருண்டு பொய்கள் இல்லை !

மயிலுண்டு மயக்க மில்லை - செந்தில்
    மன்னனின் கண்ணுண்டிங் கிருளு மில்லை
அயிலுண்டு அழுத்த மில்லை - பழநி
    ஆண்டவன் காப்பவன் ! அழுகை யில்லை !

நம்பிக்கை அதிகம் உண்டு - நம்மை
    நல்லது சேருமென் றெண்ணம் உண்டு
அம்பிகை மைந்த னுண்டு - நெஞ்சில்
    அருளுண்டு பொருளுண்டு அடக்க முண்டு

கார்த்திகைச் செல்வ னுண்டு - எங்கும்
    களியுண்டு வழியுண்டு கவிதை யுண்டு
பார்க்கவன் கருணை யுண்டு - அந்தப்
    பரமனின் மகனுண்டு பலமும் உண்டு !!

-விவேக்பாரதி
18.02.2017


Popular Posts