என்னென்ன செய்வீர் ?

(நீட் தேர்வு எழுதச் சென்ற மாணவனின் புலம்பல் ! )

என்னென்ன செய்வீரோ ? - இன்னும்
என்னென்ன செய்வீரோ ?

முன்னம் படித்தது முற்றும் மறந்திட
   மூலைக்கு மூலையோர் சோதனையாய்
என்னைப் படுத்தியென் எண்ணம் குழப்பிட
   என்னென்ன இங்ஙணம் செய்யுவிரோ ?

மருத்துவ மென்னும் மாண்புடைச் சேவையை
   மண்ணில் பயின்றிட வந்ததுதான்
பெருந்தவ றோவெனை இப்படிச் சோதித்து
   பெற்றது மென்னெனச் சொல்லுவிரோ ?

சட்டை கிழித்தனர் சாற்றிடும் எம்மதச்
   சின்னங்களை இங்கு நீக்கிவிட்டார் !
பிட்டடிப் போமெனும் எண்ணத்தி னாலிந்தப்
   பிள்ளையைக் கைதிபோல் காணுகிறார் !

கோடி யடித்தவன் கொள்ளைகள் செய்தவன்
   கோட்டையில் நாட்டினில் சுற்றிடவே !
பாடம் படித்திடும் பாலரைக் குற்றங்கள்
   பன்னிடு வோரென எண்ணுகிறார் !

நாட்டின் வசந்தத்தை எங்களின் கைகளில்
   நல்விதங் கண்டவர் காதுகளில்
கேட்டி னிடைப்படும் எங்களின் கூக்குரல்
   கேட்பற் கிங்கு வழியிலையோ ?

மாணவர் தானைய ! நாங்களும் நாட்டினை
   மாய்த்திட வந்தவ ரில்லையென்றே
ஆணவத் தோடுரை செய்யத் துணிவுண்டு
   ஆயினும் நாங்களச் சாதியில்லை !

முற்பகல் செய்திடின் பிற்பகல் நின்றிடும் !
   மூத்தவர் வார்த்தைகள் பொய்த்திடுமோ ?
நிற்கவைத் தீரும்மை வாழவைப்போம் ! உயிர்
   நீட்சியைச் செய்யும் மருத்துவர்யாம் !

-விவேக்பாரதி
09.05.2017

Comments

Popular Posts