ஏன் இத்தொழில் ?

ஏனித் தொழிலோ
மானிடனே!!??

கையும் காலும் நன்றிருக்கக்
    கையை நீட்டி இரந்திங்கே
மெய்யை வளர்த்து, மேதினியில்
    மேன்மை என்ன செய்திடுவாய் ?
உய்யும் மார்க்கம் அறியாதான்
    உயிர்வாழ் வதிலே பயனென்ன ?
வெய்யில் மழைக்குத் தாங்காத
    வேர்தா னிருத்தல் வீண்தானே !

உழைத்துப் பிழைக்கும் வழியினைத்தான்
    உலகில் மறந்து வாழ்வதுவோ ?
அழைத்துக் கதறி அனுதினமும்
    அடுத்தார் உழைப்பில் வாழ்வதுவோ ?
தழைக்கும் உலகில் உழைப்பின்றி
    தர்மம் தர்மம் எனச்சொல்லிப்
பிழைத்துக் கிடத்தல் சரியாமோ ?
    பிழையைத் தினமும் புரிவாயோ ?

இரந்தும் உயிர்தான் வாழ்வதெனின்
    இறையும் இரந்து கெடுகவெனும்
உரைசால் வள்ளு வக்கவிஞன்
    உரைத்த மொழியை நானுரைப்பேன் !
விரைவா யுழைக்க எழுந்துவிடு
    விதமாய்த் தொழில்கள் இங்குண்டு !
கரத்தே காசை ஏந்தாமல்
    காய்க்கும் காப்பை ஏந்திவிடு !

உடலில் வியர்வை முத்தாகும்
    உழைப்பே வாழ்வின் வித்தாகும்
கடமை புரிந்த திருப்தியிலே
    களைப்பும் கூடக் களிப்பாகும்
மடமைச் செயலை நீவிடுப்பாய்
    மரியா தைக்காய் நீயுழைப்பாய் !
உடனே உழைக்க எழுந்துவிட்டால்
    உலகக் கைகள் உனைதொழுமே !

- விவேக்பாரதி
21.03.2017

Popular Posts