தேடு

உன்னைநீ உன்னுள்ளில் தேடு - மிக
   உன்னத ஞானத்தைக் கல்வியில் தேடு !
வன்மை எழுத்தினில் தேடு - அடி
   வாழும் முறையிறை வாக்கிலே தேடு !

செல்வத்தில் ஈகையைத் தேடு - பல
   செய்கையி லேவுள்ள நன்மையைத் தேடு !
வில்வத்தில் ஈசனைத் தேடு - அடி
   வித்தையில் மற்றவர் வாழ்வினைத் தேடு !

யாக்கையி லேநலந் தேடு - மருந்து
   யாண்டும்நீ உண்ணும் உணாவினில் தேடு !
காக்கையில் நன்னெறி தேடு - அடி
   காலத்தி லைம்புல னாட்சியைத் தேடு !

சாத்திரத்தில் நன்மை தேடு - அது
   சாற்றிடுஞ் சொற்களில் உண்மையைத் தேடு !
பாத்திரத் தூய்மையைத் தேடு ! - அடி
  பாவாய் உலகத்தின் தேடலைத் தேடு !

கண்களில் ஈரத்தைத் தேடு - வருன்
   காசினைச் செய்தொழில் நேர்மையில் தேடு !
பண்ணில் கருத்தினைத் தேடு - அடி
   பாலன்ன நன்மன வண்ணத்தைத் தேடு !

வேம்பில் அமிழ்தினைத் தேடு - மதி
   வேகத்திலே பல சித்துகள் தேடு !
சோம்பல் இல்லாவுடல் தேடு - அடி
   சோர்விலும் தெய்வத்தின் காலடி தேடு !

மஞ்சள் மருத்துவம் ! தேடு - மரம்
   மண்ணின் வளங்கள் குவித்திடும் தேடு !
அஞ்சில் அனைத்தையும் தேடு - அடி
   அம்பதில் ஏதும் வளைந்து விடாது !

நெஞ்சுக்கு நிம்மதி தேடு - அதை
   நேர்மை அறத்தின் நெறிதனில் தேடு !
அஞ்சல் தவிர்ப்பதைத் தேடு - அடி
   ஆரணங்கே உயிர் ஆண்டவன் கூடு !

காதலை எங்கணும் தேடு - இந்தக்
   காசினி மீது கருனையைத் தேடு !
சாதலில்லா நிலை வேண்டில் - உடல்
   சாரத்தைக் காத்திடும் நல்வழி தேடு !

குப்பைக்குத் தொட்டியைத் தேடு - சிறு
   குப்பை என்றாலும்நீ தொட்டியில் போடு !
தப்பைத் திருத்திடத் தேடு - அடி
   தாரணி என்பது தேடலின் காடு !

- விவேக்பாரதி
03.12.2016

Popular Posts