சக்திச் சுடர்


அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டாள் - அதை
  ஆதி பராசக்தி என்னுளில் வைத்தாள்!
கக்கிருள் நீங்கிடக் கண்டேன் - அதில்
  காளி மகாசக்தி நல்லுரு கண்டேன்!

சிக்கெனப் பற்றின ளென்னை - பெரும்
  சீரென நல்லறி வென்னுளி லூட்டிக்
கொக்கொக்கொக் கென்னச் சிரித்தாள் - அவள்
  கொள்ளை அழகினில் என்னை மறந்தேன்!

இன்ன உருவெனச் சொல்லி - அவள்
  இருக்கின்ற தோற்றத்தை யார்சொல்லக் கூடும்?
பொன்னின் ஒளியெங்கள் அன்னை - அற்ப
  போகம் விலக்கும் அறிவெங்கள் அன்னை!

வன்மைப் பெருக்கெங்கள் அன்னை - எழில்
  வனப்பிலெல் லாமிங் கிருப்பளெம் அன்னை
தன்னை யுணருதல் அன்றி - இந்தத்
  தாயை உணருதல் சாத்திய மாமோ? 

உள்ளம் திறந்துநாம் வைப்போம் – அதில்
   ஓமெனும் மந்திரம் நாடொறும் தைப்போம் 
வெள்ளம் கவிழ்கின்ற வேளை – சக்தி 
   வெற்றி முழக்குடன் தோன்றுவள் அன்றோ!!

-விவேக்பாரதி
20.04.2017

Popular Posts