தீபவொளித் திருநாள்

தீபவொளித் திருநாள் - செல்லமே
  தீபவொளித் திருநாள் !
ஆபத்து நீங்கிடவே - அருளொளி
  ஆண்டிருக்கு மொருநாள் !

புத்துடை யோடணிகள் - புதுவண்ணம்
   பூணும் வகைத்துணிகள் !
சத்துடை நல்மருந்துஞ் - சமைத்திடுஞ்
   சங்கத் தமிழ்விருந்தும் !
அத்தனை யின்புறவே - அழகுடன்
   அன்பர்கள் சூழ்ந்திடவே
இத்தரை மக்களெலாம் - இன்பமதை
   ஈணும் வகைத்திருநாள் !

யாவருங் கூடிடவே - மதியத்தில்
   யாழிசை பாடிடவே
நோவுத லேதுமின்றி - இனிப்புகள்
   நூதன மாக்கிடவே !
மேவிடுங் காரவகை - இன்னும்பல
   மேன்மை சமைத்திடவே
தாவிடு மன்புடனே - தீபவொளி
   தன்னையுங் கண்டிடுவாய் !

உள்ளி னழுக்குகளு - மறிவற்ற
   ஊறுடை எண்ணங்களும்
பள்ளத்திடை வெள்ளம் - போலவொளி
   பாய மறையுமென்ற
விள்ளுங் கருத்தினையே - திறம்பட
   விரித்துச் சொல்லுகின்ற
கொள்ளை யெழிற்றிருநாள் - நல்லமதி
   கொண்டுகொண் டாடிடுவாய் !

-விவேக்பாரதி
29.10.2016

Popular Posts