இத்தனை தாமதமோ ??

இத்தனை தாமதமோ - முன்புவர
இத்தனை தாமதமோ ?

ஈசன் மகனே கண்முன்பு தோன்றிட
இத்தனை தாமதமோ ?

முத்து மணிமார்பில் - பூவாய்
   முகிழ ஆசைகொண்டேன்
வித்தகப் பாதத்திலே - துகளாய்
   வீற்றிருக்க வைப்பாய் ! ஐயப்பா

சங்கடம் தீர்ப்பவனே - அழகு
   சபரி மலைவாசா !
எங்களின் சற்குருவே ! - சரணம்
   ஏற்றி மொழிந்திடுவோம் ! ஐயப்பா

வன்புலி வாகனனே - அடர்ந்த
   வனத்தில் வாழ்பவனே
மன்னவன் புத்திரனே - பொருதி
   மகிசியைக் கொன்றவனே ! ஐயப்பா

சிரித்த பூமுகத்தில் - தோன்றும்
   செருக்க ழிந்திடுமே
பருத்த கன்னத்திலே - எங்கள்
   பாவம் தொலைந்திடுமே ! ஐயப்பா

மாலை அணிந்துவந்தோம் - மலைமேல்
   மாண்புடன் ஏறிவந்தோம் !
காலைக் கதிரவனாய் - ஒளியை
   கண்ணுக் களிப்பவனே ! ஐயப்பா

ஆசி கொடுத்திடப்பா - அருளை
   அள்ளிக் கொடுத்திடப்பா !
பேச வருகுதில்லை - உன்றன்
   பேருரு கண்டபின்னே ! ஐயப்பா

படம் : சுதன் காளிதாஸ்

-விவேக்பாரதி
18.05.2017

Popular Posts