இளைஞர் கூட்டம்

இளைஞர் கையில் ஒளிமி குந்த
    இந்தி யாயி ருக்குது
வளமை புதுமை யாவு மெங்கள்
    வாக்கி லேபி றக்குது
களையெ டுக்க வந்து விட்டோம்
    கழனி காக்கப் போகிறோம் !
வளைந்தி ருக்கும் தமிழர் நாட்டின்
    வயம்பெ ருக்கப் போகிறோம் !


நேற்று வந்தோர் வாழ்ந்து போக
    நெல்வி ளைத்தோர் சாவதா ?
காற்று வந்து தீண்டு தென்று
    கலங்க ரைதான் நோவதா ?
சோற்றை நம்பும் தமிழர் கெட்டு
    சோப்பு ளாங்கி ஆவதா ?
வேற்று நாட்டு வணிகத் தாலே
    வேளாண் மைபறி போவதா ?

காளைக் கான போரி தல்ல
    காளை யர்கள் எங்களின்
நாளைக் கான போரி தென்று
    நாடு கேட்கச் சொல்லுவோம் !
ஆளும் வர்க்க ஆட்டத் திற்கும்
    ஆடும் காலம் போனது
வாளும் வேலும் இளைஞர் கண்கள்
    வாழ்வி டமாய் ஆனது !

வங்கக் காற்று ஓய்ந்து போகும்
    வாழை கூட ஓயுமே
தங்கச் சூர்யன் ஓய்ந்து போகும்
    தண்ணி லாவும் ஓயுமே
சிங்கம் போன்று நின்ற கூட்டம்
    தமிழி ளைஞர் கூட்டமாம்
எங்கள் கூட்டம் ஓய்ந்தி டாதே !
    எட்டு திக்கும் கூட்டுமே !

 ("ஜல்லிக்கட்டு" வேண்டி இளைஞர்கள் போராடிய களத்திலிருந்து எழுதியது.)

-விவேக்பாரதி
20.01.2017

Popular Posts