பிச்சை புகினும்

பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே
   பெரிய வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் !
இச்சம யத்தில் பிச்சை எடுத்தும்
   இயலா நிலைக்கே விலைவாசி !
அச்சம் கொள்ளும் உலகம் சேயை
   அமர்த்து கிறது பலபணியில் !
இச்செயல் நீங்க என்னநாம் செய்வோம்
   இயன்றால் அவரை மதிப்போமே !

வீட்டு வேலை செய்யும் நபரோ
   விடலைச் சிறுவன் என்றானால்
கூட்டிப் பலவாய் வேலை கொடுத்துக்
   கூட்டு கின்றார் பணிச்சுமையை !
நாட்டின் பலமே நாளும் கற்கும்
   நல்லோர் கையில் உள்ளதெனக்
காட்டிச் சென்ற அப்துல் கலமைக்
   கையால் தொழுவோம் ! அறிவுறுவோம் !

படிக்கும் வயதில் படிக்கச் செய்தல்
   பாரில் பெற்றோர் கடனாகும்
படிக்கும் செயலை ஒழுங்காய்ச் செய்தல்
   பால கர்க்குக் கடனாகும் !
வடிக்கும் கண்ணீர் வாட்டம் நீங்க
   வாரீர் ! தினமும் கற்பீரே !
குடிக்கும் பழக்கம் போல்தான் ! கல்வி
   கொடுக்கா பழக்கம் ! மிகத்தீமை...!

- விவேக்பாரதி
03.12.2016

Popular Posts