ஆண்டவை


(காளி என்னைக் காப்பாற்றிய காட்சியை முன்னர் பதிந்திருந்தேன் ! அதற்கு முன்னம் நானிருந்த நிலை)


கால வனத்திடையே - தனியோர்
    காட்டு மரநிழலில்
பாலன் வசித்திருந்தேன் - உறவாய்ப்
    பற்பல கொண்டிருந்தேன் !
மூலையில் கொள்கையெனும் - நரிகள்
    முந்தித் திரிந்ததங்கே
வாலடித் தாணவத்தின் - அரிகள்
    வாழ்ந்து வளர்ந்ததங்கே !


என்றன் அருகினிலே - பயமாம்
    ஏற்றமில் லாகரிதான்
நின்று வளர்ந்ததுவே - வயதை
    நீட்டிச் சென்றதிவை !
ஒன்றும் அறிதற்கில்லா - சிறியன்
    ஊமை பாலகன்நான்
நன்றென் றிதையெண்ணியே - பரிவாய்
    நாளும் வளர்த்துவந்தேன் !

அச்சமெ னுங்கரிதான் - எனையும்
    அங்கத்தி லேசுமக்கும் !
மிச்ச உறவுகளோ - பெயரை
    மீட்டியே பின்தொடரும் !
துச்ச மெனுங்காட்டில் - அடியேன்
    தோற்றத் தரசெனவே
இச்சை வளர்த்துக்கொண்டேன் - தொடரும்
    இன்னல்களை அறியேன் !

சிறுபி ராயத்திலே - எனது
    சிந்தனைக் கொப்பியவை
நறுமலர் வாசமென்றே - மனத்தில்
    நாளும் மணந்தனவே !
உறுவய தேறிடவே - சிறிதாய்
    ஊடல் உறவுக்குள்ளே
பிறந்ததை நானறிந்தேன் - உறவில்
    பிரிவுண் டென்றமர்ந்தேன் !

நானும் இயக்கிவைத்த - யாவையும்
    நாளாகிப் போனபின்னே
தானும் எனையியக்கும் - பழக்கம்
    தங்கிடக் கண்டுகொண்டேன் !
மானப் பெருங்கரியோ - செயல்கள்
    மறுத்து பயங்கொடுத்தே
ஈனச் செயல்களுக்கே - எனைத்தான்
    ஈடுப டுத்தியதே !

ஆணவச் சிங்கங்களோ - புகழை
    அற்புத மென்றுநம்பி
வீணென என்னுழைப்பை - மறக்கும்
    வித்தகம் சொல்லினவே !
பூணுங் கொள்கைநரிகள் - செவியில்
    புதுப்புது சாத்திரங்கள் !
வேணுமென் றேயொலித்து - பொழுதை
    வெறுக்க வைத்தனவே !

எட்டுத் திசையதிரச் - சிதறி
    ஏவிய தோடுமென்றே
விட்டுத் தொலைகவென்றே - கதறி
    வீறுடன் கத்திநின்றேன் !
ஒட்டிய அத்தனையும் - பகையாய்
    ஒன்றித் திரண்டனவே !
பட்டது போதுமென்றே - வனத்தைப்
    பாலன் பிரியவந்தேன் !

ஆளில்லாக் காடல்லவோ ! - வழியை
    அறிதற் கெளிதாமோ ?
நாளெலாம் காட்டினிலே - கதியை
    நாடித் தவித்திருந்தேன் !
கோளும் எனையலைக்க - இதுநாள்
    கொண்ட வலிமைவிழக்
காளியை வேண்டிநின்றேன் - அதுதான்
    கண்ட வொருவழியே !

-விவேக்பாரதி
24.05.2017

Popular Posts