ஞானக் கல்யாணீ !

ஞானக் கல்யாணீ

சுதன் அண்ணனின் இப் படத்திற்கு பாடியது

வாழிய வாழிய வாணீ- புவி
வட்டமி யக்கிடும் ஞானக்கல் யாணீ !

வெள்ளைக் கமலத்தின் மீது - பல
   வேதவி ளக்கமு ரைத்திடும் மாது !
கொள்ளை யெழில்பட நின்றாள் - திருக்
   கோலத்தி லேமனத் தீமையை வென்றாள் !
உள்ளத் தொளிர்விடு கின்றாள் - மன
   ஊனம் சிதைய அருள்தரு கின்றாள்
விள்ளற் கெதுவெளி தாகும் - அன்னை
   வீரக் கழலில் மடமைகள் சாகும் ! (வாழிய..)

வீணை கரத்தினள் அன்னை - கவி
    வித்தை கொடுத்திடும் வித்தெங்க ளன்னை !
காணற் கரியவ ளன்னை - மதிக்
   கங்கில் வளர்ந்திடும் ஜோதியெம் மன்னை !
வாணி யெனப்பெயர் கொண்டாள் - பிழை
   வந்த விடத்தில் அவற்றையும் விண்டாள்
பூணுமெய் ஞானத்தில் ஆர்ப்பாள் - அந்தப்
   பூவை பதத்தில் விழுந்திடில் ஏற்பாள் ! (வாழிய..)

பாரதி தேவியின் கைகள் - இந்தப்
   பாரி லறியாமை நீக்கிடும் கைகள் !
நேரிலொ ளிர்விடும் வீணை - கவி
   நெய்யும் கவிஞர் உதட்டினில் சேனை !
பாரை விழித்திடு கின்றாள் - உள
   பக்திகொண் டோரைப் புரந்தருள் கின்றாள் !
காரியம் வென்றிட வேண்டில் - திருக்
   காவியத் தாய்பதம் சரணமு ரைப்போம் ! (வாழிய..)

-விவேக்பாரதி
27.03.2017

Popular Posts