சக்தி ஊர்தி

பாடலில் கூத்தாடுவாள் - சக்தி
   பவனிவந் தென்னுளே ஆர்த்தாடுவாள் !
வாடிடா மலர்க்கூந்தலாள் - சொல்லும்
   வார்த்தைக்கு ளேவந்து பூத்தாடுவாள் !
ஆடலைக் கண்டகண்கள் - அண்ட
   மாயிரங் கண்டதாய்ப் பாட்டிசைக்கும்
பாடுமென் நாவினுக்குள் - அந்த
   பரசக்தி நின்றென்னை ஆட்டுகின்றாள் !

மின்னலின் ஒளியானவள் - கண்ணில்
   மின்னிடும் இன்னொரு ரவியானவள்
கன்னலின் சுவையானவள் - காளி
   கவிதையின் வடிவிலே கனியானவள்
இன்னலில் சுடரானவள் - நெஞ்ச
   எந்திரத் தில்படரும் கொடியானவள்
என்னென்ன செய்திடினும் - என்னை
   ஏற்றும் விசையென்று வருவாளவள் !

காற்றினிற் பேசுகின்றாள் - அன்னை
   காவிய மாயென்றன் எண்ணத்திலே
ஊற்றெழுந் தோடுகின்றாள் - சொல்லின்
   ஊர்தியில் உலகெலாங் காணுகின்றாள் !
ஆற்றல் அளித்துநின்றாள் - வாழ்க
   ஆதிபரா சக்தியெனும் கோஷத்திலே
வீற்றிருந் தோட்டுகின்றாள் - அந்த
   விசையிலே நாடொறும் பாடுகின்றேன் !

- விவேக்பாரதி
17.05.2017

Comments

Popular Posts