மஞ்சள் நிலவு

மஞ்சள் நிலவு !
கவிதைப் பொழிவு !

காக நிறத்தினைக் கொண்ட விசும்புடன்
    கான மிசைப்பவளே - நிலவே
மேக மிழுத்து முகத்தை மறைப்பது
    மேனடி வெண்ணிலவே ?


மீன்கள் குதிக்கு மிரவுக் குளத்தில்
    மிளிர்ந்திடு மல்லியடி ! - நிலவே
தேன்கள் கவிகளை என்னுள் நிரப்புவ
    தேனடி வெண்ணிலவே ?

வந்த வொளிகடன் வாங்கிய தென்றிடும்
    வாக்கினை நம்பவில்லை - நிலவே
இந்த அழகும் இரவலில் நேர்வதோ ?
    இன்பத்து வெண்ணிலவே !

காலத்தி னாலுரு தேய்ந்து வளர்ந்திடும்
    காரிகை யொத்தவளே - நிலவே
நீலத் திரைகடல் பொங்கிட வைப்பதென்
    நீசொல்லு வெண்ணிலவே !

என்னடி சூக்குமம் ? என்னென்ன மந்திரம் ?
    என்னென்ன செய்யுகிறாய் ? - நிலவே
என்றனைக் கிள்ளிவிட் டேநின்று பார்க்கிறாய்
    ஏகாந்தம் பெய்யுகிறாய் !

நீளும் கவிதையின் நீள மெடுத்ததை
    நேரில் நிறுத்துகிறேன் - நிலவே
ஆளும் உனையள்ளி அங்கையிற் பொத்திட
    ஆவன செய்யுகிறேன் !

பேதை இவனென்று நீயும் முகிலிடை
    பேருரு பொத்துகிறாய் ! நிலவே
வாதை தருமுன்றன் வண்ணத் தியல்பினில்
    வார்த்தைகள் தத்துதம்மா !

-விவேக்பாரதி
14.03.2017

Popular Posts