சிவக்கொழுந்து

சிவக்கொழுந்து
ஓவியர் கவிஞர் சு. ரவி அவர்களது முருகன் படம் ஒன்றைக் கண்டேன். மனத்திற்குள் ஊற்றாய்ப் பொங்கியெழுந்த வரிகளைக் கவியாக்கி வடித்தேன். 

தனத்த தந்தன தனதன தனதன
   தனத்த தந்தன தனதன தனதன
      தனத்த தந்தன தனதன தனதன - தனதானாவிரித்த பன்னிரு புயமொடு விரிநுதல்
   அணித்த குங்கும வழகுடை முருகனை
      விளித்த வன்றனை யழகனை அனுதின -மடைவேனே !

வியப்பு தந்திடு மவனொளி மயிலறு
   முகத்தி ருந்திடு மெழில்விழி களிலொரு
      விழிக்க வன்துதி புரிமன துடையவன் - தெரியேனோ ?

தரித்த பொன்னொளி திகழுடை யழகினி
   லமைச்ச தங்கையி லெழிலுடன் வருமொலி !
      தமிழ்க்க டம்பனின் நினைவதி லுறுதலு – மரிதாமோ ?

தவத்து றுஞ்செய லதுபுரி முனிவரை
   அணைத்து நெஞ்சொடு புதுவர மதையளி
      தகத்த கென்றொளி கமழுட லழகனை – நினைவேனே !

வருத்து மின்னலும் முருகனி னயிலடி
   விடுக்கு மின்னொலி தனிலெனை விலகிடும்
      வனப்பு கொஞ்சிடு திருவடி புகழுவன் – பிணிவாரா !
 
வறுத்தி ருந்திடு சபலமு மதனொடு
   சினக்க வந்திடு மறிவிலி செயலதும்
      வலுத்த செந்திலின் வளைகர மதைகொள – அணையாதே !

சிரித்த மெல்லிதழ் சிவகுரு வெனவறி
   வுரித்த சிந்தையு மயிலொடு கொடியொடு
      சிறக்க நின்றிடு மயிலொடு திகழெழில் – முருகோனே

சிறுத்த சிந்தையு முடையவ னெனையுன
   தருட்க லம்பக விழிதனி லருளிடு
       சிவக்கொ ழுந்துன தடிமல ரெனவருள் – பெருமாளே !

-விவேக்பாரதி

Popular Posts