இளைமை இனத்தாரே !


செந்தமிழில் கசப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - அதன்
    செய்யுளில் புளிப்பதென்ன இளமையினத் தாரே !
நந்தமிழைத் தவிர்ப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - அதில்
    நாலுமொழி கலப்பதென்ன இளமையினத் தாரே !


பிறமொழியில் இருப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - தமிழ்
    பிரியவிட்ட சேதியென்ன இளமையினத் தாரே !
சிறப்போடு திகழ்வதென்ன இளமையினத் தாரே - தமிழ்
    சீரிளமைக் கணித்ததென்ன இளமையினத் தாரே !

கண்மூடித் திரிவதென்ன இளமையினத் தாரே - அடக்
    கண்டதையும் புகழ்வதென்ன இளமையினத் தாரே !
உண்மையுணர் விழப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - தமிழ்
    உன்னதத்தை மறப்பதென்ன இளமையினத் தாரே

நாவிலே இனிப்பதென்ன இளமையினத் தாரே -தினம்
    நம்மைநமக் களிப்பதென்ன இளமையினத் தாரே !
ஆவலை வளர்ப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - தமிழ்
    ஆரமுதை ஒத்ததென்ன இளமையினத் தாரே !

முதன்முதலாய்ப் பிறந்ததென்ன இளமையினத் தாரே - எழில்
    முத்தமிழ்தான் ஐயமென்ன இளமையினத் தாரே
விதவிதமாய்ச் சொலிப்பதென்ன இளமையினத் தாரே - தமிழ்
    விசித்திரத்தை மறப்பதென்ன இளமையினத் தாரே !

-விவேக்பாரதி
14.03.2017

Popular Posts