மோன மயக்கம்

செக்கச் செவேலென்று சேர்ந்தெழில் வானத்தில்
திக்கெலாம் பூத்துத் திணரவைக்கும் காதலிலே
மிக்க மகிழ்ச்சியொடு மின்ன லிடிகக்கும்
கக்கிருள் மேகம் கவிழ்ந்து வருகிறது ! 


வானம் கவிதை வனைகின்ற நல்லெழில்
தானும் விரிந்து தளிராக நெஞ்சத்தே
மோன மயக்கத்தை மொய்த்துக் கிளப்பிநிற்க
நானும் வருவேனென நாடியதோ கார்மேகம் ?

மேலே கருப்பு ! மெதுவான நடுவெள்ளை !
சீலமுடன் கீழே சிவந்த வயல்வெளியில்
ஆலமரம் நின்ற அழகான காட்சியினை
மாலையிலே கண்டு மனந்துள்ளப் பாடுகிறேன் !

சூழ்ந்து பகலெல்லாம் சுட்டெரித்த சூரியந்தான்
ஆழ்ந்த துயர்வெயிலை யள்ளிக் கொடுத்திருக்க
வீழ்ந்து குமைந்து விசும்பிக் கிடந்தகணம்
வாழ்த்தவந்த மாமழையும் வாசலிலே நிற்கிறது !

விண்ணாக்கி மண்ணாக்கி விந்தை பலவாக்கி
எண்டிசையுங் காற்றாக்கி எல்லாம் படைத்தவனை
எண்ணியெண்ணித் தீராத ஏகாந்த மெய்துகிறேன்
பண்கொண்டு பாடிப் பலவாறு வாழ்த்துகிறேன் !

-விவேக்பாரதி
10.06.2017

Popular Posts