நீயும் நானும்

நீயும் நானும் ! நிலவும் இரவும்
    நீரும் வளமும் ! நிழலும் மரமும் !
தீயும் ஒளியும் ! திமிரும் கவியும் !
    திசையும் காற்றும் ! திரட்டும் பொருளும் !

வாயும் பல்லும் ! வனமும் உயிரும் !
    வரியும் பணமும் ! வாளும் எஃகும் !
தாயும் தளிரும் ! தமிழும் சுவையும் !
    தயிரும் வெளுப்பும் ! தரியும் துணியும் !

மலரும் வண்டும் ! மனமும் அசைவும் !
    மதியும் செயலும் ! மழையும் மயிலும் !
நிலமும் ஏரும் ! நிசமும் மறையும் !
    நிதியும் அரசும் ! நிகழ்வும் பதிவும் !
எலும்பும் தோலும் ! எழுத்தும் சொல்லும் !
    எறும்பும் இனிப்பும் ! எலியும் கதிரும் !
வலுவும் தூணும் ! வளையும் ஒலியும் !
    வரப்பும் புல்லும் ! வழக்கும் தீர்ப்பும் !

-விவேக்பாரதி
13.03.2017

Popular Posts