இரவாட்டம்

செக்கச் சிவந்திட்ட வானத்தி லேயந்தச்
    சந்திர னின்னுரு கண்டேன் - அதன்
    சங்குவெள் ளைநிறம் கண்டேன் - இருள்
    சாடும் குணத்தினைக் கண்டேன் - அதைச்
    சார்ந்திங் கொளிர்விடும் வண்ணவிண் மீன்களைச்
    சான்றெனப் பாவுக்கு மொண்டேனடி !

 பக்க மிருந்திடும் யாவும் கருத்திடப்
    பட்டப் பகல்மறைந் தாச்சு - எழில்
    பற்றும் சிவப்பெழும் பூச்சு - இதில்
    பாரினில் துன்பங்கள் போச்சு - அட
    பார்க்கும் திசையெலாம் மக்கள் குவிந்தனர்
    பாட்டுகள் ஆட்டங்க ளாச்சுதடி !

ஆடிய மாந்தரின் அன்பு முகத்தினில்
    ஆண்டவன் வந்தனன் பாரீர் - இர
    வாட்டம் தனில்வந்து சேரீர் ! - இதன்
    ஆனந்தம் ஊருக்குக் கூறீர் ! - இந்த
    அண்ட சராசரம் கண்டு குலுங்கிட
    ஆட்டங்கள் ஆடுவம் வாரீரிங்கே !
ஓடின துன்பங்கள் ஒட்டின இன்பமென்
    றோதித் தினந்தினம் பாடீர் ! - மிக
    ஒய்யாரம் பொங்கிட ஆடீர் ! - சுடர்
    ஒன்றித் திகழ்ந்திடக் கூடீர் ! - அதன்
    ஒண்மையி லேபுதுத் திண்மையி லேமதி
    ஒன்ற மனங்களை நாடிடுவீர் !

யாவரும் ஒன்றெனும் நல்ல சமத்துவம்
    யாண்டும் நிலைத்திடச் செய்து - அதை
    யாரும் மதித்திட நெய்து - மழை
    யாவருக் காகவும் பெய்து - இனி
    யாரும் தனியில்லை என்ற முழக்கங்கள்
    யாவரின் நெஞ்சுளும் உய்திடட்டும்
மாவலி எய்தியிம் மண்ணினில் வாழ்ந்திட
    மாபெரும் சூளுரை ஏற்போம் - பின்
    மானிடர் எங்ஙணம் தோற்போம் ?? - களி
    மாந்திடப் புன்னகை தூற்போம் ! - புகழ்
    மார்க்கம் அறிந்தனம் வாட்டம் நமக்கில்லை
    மானுடம் வாழ்கென ஆர்ப்பரிப்போம் !

-விவேக்பாரதி
30.01.2017

Popular Posts