அமைதியில் மலரட்டும்

கொட்டடா எங்கணும் முரசம் - இந்தக்
   கொடும்பட் டாசொழிக வென்று - அடேய்
எட்டுதிக் கூதடா சங்கம் - வெடி
   யெடுப்பது நீங்குக வென்று !

பட்டா செரிப்பது தீது - அதைப்
   பணத்திற்கு விற்பது குற்றம் - எனுஞ்
சட்டம் பிறந்திடல் வேணும் - அதைச்
   சாற்றிடு மூடகம் வேணும் !

மதுவை யெதிர்த்திடும் மக்காள்- இங்கு
   மாசை யெதிர்த்திட வேண்டில் - வந்து
பொதுவில் பட்டாசுகள் மாயத் - தனிப்
   போரைநி கழ்த்தவே வாரீர் !

பட்டாசை நம்பிக்கு டும்பம் - இந்த
   நானிலத் துள்ளதே யென்றால் - ஊரில்
கெட்டதை நீக்கமாட் டீரோ ? - அது
   கெடுதலென் றுஞ்சகிப் பீரோ ?

அந்தோநம் பூமியும் பாவம் - அவள்
   அழகுற்ற மேனியில் தீயால் - வடு
தந்திடுத லாநமது நன்றி ? - இதைத்
   தானுணர்ந்தா லேது சோகம் ?

நாடோறும் புகைதன்னைக் கக்கி - இங்கு
   நாமோட்டிச் செல்கிறோம் வாழ்வை - இன்னும்
பாடாய்ப் படுத்துதல் நீதம் ? - மிகப்
   பாவம் இயற்கையுஞ் சாகும் !

ஆதலால் பட்டாசு வேண்டா - மக்கள்
   அமைதியில் மலரட்டும் திருநாள் - ஒரு
காதலால் நானிதைச் சொன்னேன் - கேட்டுக்
   கடமைகள் செய்தலே நன்றாம் !

-விவேக்பாரதி
29.10.2016

Popular Posts