மந்திரம்

மந்திரம் பண்ணப்போறேன் - புதுசா
மந்திரம் பண்ணப்போறேன்
தந்திரம் எல்லாம் தடுக்கி விழுக
மந்திரம் பண்ணப்போறேன் !

சந்திரனப் புடிச்சுக் - கடிக்க
   சப்பாத்தி ஆக்கப்போறேன் !
   சாட்டை அடிகொடுத்து - மேகத்த
   சாறு எடுக்கப்போறேன்

மந்திரி மன்னரெல்லாம் - பணிஞ்சிட
   மந்திரம் பண்ணப்போறேன் !
   மண்ணில் வெளிச்சம்வர - சூரியன
   மச்சில் நிறுத்தப்போறேன் !

எந்திர மேதுமில்ல - வித்தயாம்
   ஏதும் படிக்கவில்ல
   எங்கேயும் கற்றதில்ல - எனக்கு
   எவரும் சொல்லவில்ல !

மந்திரம் என்னதுன்னு - தெரிஞ்சிக்க
   மனசில் ஆசையுண்டா ?
   மந்திரந் தான்போடுவேன் - கவிதை
   மட்டுந்தான் நான்பாடுவேன் !

அந்தக் கவிதையில - அருள
   அள்ளிக் கொடுத்திடுவா !
   ஆமந்த மாரியம்மா - எனக்கும்
   ஆண விடுத்திடுவா !

உடனே மந்திரம் போட்டுடுவேன் !
ஆமா ! மந்திரம் போட்டுடுவேன் !

-விவேக்பாரதி
 12.04.2017

Comments

Popular Posts