எது பக்தி ??

பக்தி என்ப தெல்லாம் - இங்கே
    பாழ்ப டிந்து போச்சு !
முக்தி என்ப தெல்லாம் - சாகும்
    மூட மென்று மாச்சு !
பக்தி என்ப தென்ன ? - அன்பைப்
    பாடு கின்ற சமயம்
அக்னி யாயின் அதனை - ஏற்றும்
    அறிவுத் திரியே பக்தி !


பக்தி ஒன்றி னாலே - கிட்டும்
    பலன்கள் நூறு கோடி
மக்கள் என்ற எண்ணம் - தங்கி
    மண்ணில் ஒழுக்கம் நேரும் !
பக்க முள்ள மனத்தை - மனத்தால்
    பார்த்தும் உதவி செய்தும்
அக்க றைகள் காட்டும் - நிலைமை
    அந்த பக்தி நல்கும் !

கடவுள் பேரைச் சொல்லி - பெரிதாய்க்
    கட்சி சேர்த்துக் கொண்டு
நடை முறை வழங்கி - அதிலே
    நடக்கத் தவறு கின்ற
மடமை அல்ல பக்தி ! - உயரும்
    மார்க்கம் பக்தி யாகும் !
உடைமை தீரும் போதும் - கையின்
    உறுதி பக்தி ஆகும் !

'பற்றி ருக்க வேண்டும் - எதிலும்
    பசையி ருக்க வேண்டும்
ஒற்றி ருக்க வேண்டும்" - என்றே
    ஓதல் பொய்மை யாகும் !
பற்ற றுத்த நிலையே - உண்மைப்
    பக்தி யாகும் ! ஆசை
அற்றி ருக்கும் நிலையே - பெரிய
    அருளின் பக்தி யாகும் !

வேலை மீது மனிதன் - இங்கே
    வைக்கும் பாசம் பக்தி !
கால மாற்றம் தன்னை - மனங்கள்
    காதல் கொள்ளல் பக்தி !
கோலக் கவிதை மீது - கவிஞன்
    கொள்ளும் உரிமை பக்தி !
ஞாலம் எங்கும் அன்பை - விதைக்கும்
    ஞானம் பக்தி யாமே !

-விவேக்பாரதி
26.06.2017

Comments

Popular Posts