இந்த வாசனை

எப்போதுந் தோன்றுவ தில்லை - உயிர்
    ஏறிய மர்ந்திடு மிந்தமண் வாசனை !!


குப்பெனக் காற்றினி லின்று - குளிர்
    கொண்டடித் தெம்மன வாசலில் நின்று
இப்படிப் பாடிடச் செய்யும் - இது
    இப்படி யேயின்னும் எவ்வள வுய்யும் ?

விண்ணின் துகள்களைத் தேடி - அந்த
    விந்தை விழுந்திடும் நாளைக்கொண் டாடி
எண்ணமெ லாமகிழ் கின்றோம் - இதற்
    கெத்தனை நாட்கள் தவங்கிடக் கின்றோம் !

ஈனமெ னும்வெயில் போச்சு - எங்கள்
    இன்னல கன்றிட மாரிவந் தாச்சு
மோனத் துயில்களும் மாறி - உளம்
    மொத்தமும் ஆடுது வானத்தி லேறி !

மண்ணையி யக்கிடு வீரே ! - அண்ட
    மாயம் படைத்திடு நல்லிறை மாரே !
கண்விழித் தீர்மிக நன்றி - இனி
    காடுகள் செய்வ மியற்கையோ டொன்றி !

- விவேக்பாரதி
22.04.2017

Comments

Popular Posts